Polityka prywatności

W zależności od osoby, z którą nawiążecie Państwo kontakt:

Ewa Cwalina

Klauzula informacyjna – art. 13 RODO

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/676 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (zwanego dalej Rozporządzeniem) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana/Państwa danych osobowych jest Ewa Cwalina prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Ewa Cwalina Psycholog z siedzibą w Łodzi przy ul. Radwańskiej 4 lokal 15, NIP 7311765636, telefon 608 509 298, e-mail: cwalina@op.pl
 2. Pani/Pana/ Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z udzielaniem usług psychoterapeutycznych, w szczególności:
 3. ustalenie Pani/Pana/ Państwa tożsamości przed świadczeniem usług psychoterapeutycznych,
 4. diagnozy psychologicznej i świadczenia usług psychoterapeutycznych, w tym prowadzenia dokumentacji pacjenta,
 5. zapewnienia opieki psychologicznej oraz zarządzania udzielaniem usług psychoterapeutycznych, w tym rozpatrywania skarg i wniosków pacjentów,
 6. podejmowania działań w zakresie profilaktyki psychologicznej, w tym informowania Pani/Pana/ Państwa o możliwości skorzystania z usług psychoterapeutycznych lub przekazywania zaproszeń na badania.
 7. Pani/Pana/ Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 8. Odbiorcą Pani/Pana/ Państwa danych osobowych mogą być podmioty, które przetwarzają Pani/Pana/ Państwa dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające) przy czym udostępnienie danych każdorazowo będzie ograniczone do niezbędnego zakresu umożliwiającego w szczególności prawidłowe świadczenie usług psychoterapii oraz rozliczenie księgowe.
 9. Pani/Pana/ Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 10. Pani/Pana/Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji świadczenia usług psychoterapii, które objęte są umową.
 11. Na podstawie zapisów Rozporządzenia, o którym mowa na wstępie klauzuli informacyjnej, w związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:
  1. prawo dostępu do treści danych (art. 15);
  2. prawo do sprostowania danych (art. 16);
  3. prawo do usunięcia danych (art. 17);
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18);
  5. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21).
 12. Ma Pan/Pani/ Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzoru Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
 13. Podanie przez Pana/Panią/ Państwa danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Jest Pan/Pani/ Państwo zobowiązani do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia umowy o świadczenie usług psychoterapii.

 

Michał Stokwisz

Klauzula informacyjna – art. 13 RODO

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/676 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (zwanego dalej Rozporządzeniem) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana/Państwa danych osobowych jest Michał Stokwisz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Michał Stokwisz Psycholog z siedzibą w Łodzi przy ul. Łęczyckiej 22B/44, NIP 8311585478, telefon 721908702, e-mail: stokwiszmichał@gmail.com
 2. Pani/Pana/Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z udzielaniem usług psychoterapeutycznych, w szczególności:
  1. ustalenie Pani/Pana/Państwa tożsamości przed świadczeniem usług psychoterapeutycznych,
  2. diagnozy psychologicznej i świadczenia usług psychoterapeutycznych, w tym prowadzenia dokumentacji pacjenta,
  3. zapewnienia opieki psychologicznej oraz zarządzania udzielaniem usług psychoterapeutycznych, w tym rozpatrywania skarg i wniosków pacjentów,
  4. podejmowania działań w zakresie profilaktyki psychologicznej, w tym informowania Pani/Pana/Państwa o możliwości skorzystania z usług psychoterapeutycznych lub przekazywania zaproszeń na badania.
 3. Pani/Pana/Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 4. Odbiorcą Pani/Pana/Państwa danych osobowych mogą być podmioty, które przetwarzają Pani/Pana/Państwa dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające) przy czym udostępnienie danych każdorazowo będzie ograniczone do niezbędnego zakresu umożliwiającego w szczególności prawidłowe świadczenie usług psychoterapii, przeprowadzenia elektronicznych testów psychologicznych, prowadzenia elektronicznej dokumentacji pacjenta oraz rozliczenie księgowe.
 5. Pani/Pana/Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 6. Pani/Pana/Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji świadczenia usług psychoterapii, które objęte są umową.
 7. Na podstawie zapisów Rozporządzenia, o którym mowa na wstępie klauzuli informacyjnej, w związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:
  1. prawo dostępu do treści danych (art. 15);
  2. prawo do sprostowania danych (art. 16);
  3. prawo do usunięcia danych (art. 17);
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18);
  5. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21).
 8. Ma Pan/Pani/Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzoru Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
 9. Podanie przez Pana/Panią/Państwa danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Jest Pan/Pani/Państwo zobowiązani do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia umowy o świadczenie usług psychoterapii.

Kamila Majchrzak:

Klauzula informacyjna – art. 13 RODO

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/676 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (zwanego dalej Rozporządzeniem) informuję, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest adwokat Kamila Majchrzak prowadząca działalność gospodarczą jako Kancelaria Adwokacka Adwokat Kamila Majchrzak z siedzibą w Pabianicach, ul. Zamkowa 36 lok 1.3, NIP: 731-205-27-08,
  e-mail: majchrzakkamila@wp.pl, tel. 605-28-99-28 (dalej zwana „ADO”).
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia pomocy prawnej na podstawie zawartej umowy, w tym komunikacji z Panem/Panią.
 3. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być adwokaci i radcowie prawni współpracujący z kancelarią na podstawie substytucji, aplikanci adwokaccy i radcowscy współpracujący z kancelarią na podstawie upoważnienia do zastępowania oraz obsługujące kancelarię biuro księgowe, przy czym udostępnienie danych każdorazowo będzie ograniczone do niezbędnego zakresu umożliwiającego prawidłowe świadczenie pomocy prawnej oraz rozliczenie księgowe.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji pomocy prawnej objętej umową.
 6. Na podstawie zapisów Rozporządzenia, o którym mowa na wstępie klauzuli informacyjnej, w związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:
  1. prawo dostępu do treści danych (art. 15);
  2. prawo do sprostowania danych (art. 16);
  3. prawo do usunięcia danych (art. 17);
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18);
  5. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21).
 7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzoru Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy.
 8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia umowy o świadczenie usług prawnych.
 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.