Kamila Majchrzak

Kamila Majchrzak

Adwokat

Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego z wynikiem bardzo dobrym, otrzymywała listy gratulacyjne Rektora Uniwersytetu Łódzkiego za wyniki w nauce w każdym kolejnym roku akademickim. Odbyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi. Wpisana na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Łodzi.

Uczestniczka studiów doktoranckich w zakresie prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego w Katedrze Postępowania Karnego i Kryminalistyki, w ramach których prowadziła zajęcia ze studentami. Pomysłodawczyni i współautorka konspektu zajęć z zakresu sporządzania pism procesowych w sprawach karnych. Uczestniczyła i wygłaszała referaty podczas kilkunastu ogólnopolskich konferencjach naukowych z zakresu prawa. Autorka kilkunastu publikacji naukowych z zakresu prawa i postępowania karnego.

Członek Zarządu Łódzkiej Fundacji Psychoterapii. W latach 2011 – 2016 współpracowała z Fundacją Centrum Praw Kobiet (oddział w Łodzi) oraz zajmowała się problematyką przemocy w rodzinie, udzielając porad prawnych pro publico bono. W czasie studiów świadczyła nieodpłatną pomoc prawną w ramach Kliniki Prawa – Kliniki Praw Dziecka prowadzonej na Uniwersytecie Łódzkim oraz w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej w Pabianicach. Uczestniczyła w projekcie „Znam swoje prawa” – programie edukacji prawniczej dla uczniów szkół średnich. Odbyła szkolenia z zakresu aktywnych metod nauczania i psychologicznych aspektów kontaktów interpersonalnych.

Obecnie prowadzi własną Kancelarię Adwokacką w Pabianicach (filie w Łodzi oraz Ozorkowie), w ramach której świadczy pomoc prawną na rzecz klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców. Obszarami praktyki zawodowej, w których specjalizuje się adwokat Kamila Majchrzak są prawo karne, prawo rodzinne oraz szeroko rozumiane prawo cywilne i gospodarcze.

Zapewnia obsługę prawną w języku polskim oraz języku angielskim (posiada Certyfikat TOLES ADVANCED).

 Publikacje:

 1. K. Majchrzak, P. Misztal, Obrona formalna w nowym modelu postępowania karnego, [w:] P. Czarnecki, M. Czerwińska (red.), Uczestnicy postępowania karnego w świetle nowelizacji procedury karnej po 1.7.2015 r. Komentarz praktyczny, Kraków: C.H. Beck 2015, ISBN: 978-83-255-7613-4.
 2. K. Majchrzak, P. Misztal, Dowód z przesłuchania świadka będącego adwokatem albo radcą prawnym a obowiązek zachowania tajemnicy  zawodowej w polskim procesie karnym, [w:] P. Czarnecki, M. Czerwińska (red.) Katalog dowodów w postępowaniu karnym, Kraków: C. H. Beck 2014, ISBN 978-83-255-6676-0.
 3. K. Majchrzak, P. Misztal, Zorganizowane grupy przestępcze wśród kibiców piłki nożnej w Polsce, [w:] K. Laskowska (red.), Oblicza współczesnej przestępczości zorganizowanej, Białystok: Wydawnictwo Temida 2 2014, ISBN 978–83–62813–51–3.
 4. K. Majchrzak, P. Misztal, Wymiar kary i środków probacyjnych a skazanie w trybie art. 335 i art. 387 k.p.k. w świetle nowelizacji Kodeksu postępowania karnego, [w:] S. Fundowicz, P. Świtala, ABC Administracji. Tom IV, Radom 2014, ISBN 978-83-937938-3-9.
 5. K. Majchrzak, P. Misztal, Instytucja zawieszenia biegu terminu zawitego dla strony na czas rozpoznania jej wniosku o ustanowienie obrońcy lub pełnomocnika z urzędu i jej znaczenie dla skutecznego dokonania czynności procesowej, [w:] D. Gil (red.) Skutki czynności procesowych w świetle standardów europejskich, Lublin 2014, ISBN 978-83-7702-898-8.
 6. K. Majchrzak, P. Misztal, Charakter prawny terminu do wniesienia subsydiarnego aktu oskarżenia a konstytucyjne zasady prawa do sądu i zaufania obywatela do państwa w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, [w:] D. Gil (red.) Prawo sądowe w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, Lublin 2014, ISBN 978-83-7702-899-5.
 7. K. Majchrzak, P. Misztal, Status aplikanta adwokackiego i radcowskiego w procesie karnym wczoraj, dziś i jutro, [w:] D. Gil, E. Kruk (red.) Role uczestników postępowań sądowych – wczoraj, dziś i jutro, Lublin 2015, ISBN 978-83-8061-118-4.
 8. K. Majchrzak, P. Misztal, Pozycja obrońcy w nowym modelu postępowania karnego [w:] T. Gardocka, M. Jakubik (red.) Szkice o nowym modelu procesu karnego, Warszawa 2014, ISBN 978-83-8017-015-5.
 9. K. Majchrzak, Rola punktów nieodpłatnej pomocy prawnej dla ofiar przemocy domowej [w:] M. Kopeć (red.) Prawnokarna ochrona pokrzywdzonych przemocą domową, Lublin 2017, ISBN 978-83-8061-211-2.
 10. K. Majchrzak, P. Misztal, Charakter dowodowy retencji danych telekomunikacyjnych w polskim postępowaniu karnym, Kortowski Przegląd Prawniczy 4/2015, ISSN 2300-4673.
 11. K. Majchrzak, Odpowiedzialność cywilna, karna i dyscyplinarna psychoterapeuty za błąd w prowadzonej psychoterapii pacjenta, w polskim systemie prawnym, 2015. http://terapiapoludzku.org/odpowiedzialnosc-cywilna/
 12. K. Majchrzak, P. Misztal, Profilowanie przestępców na podstawie modus operandi – sprawcy zorganizowani i niezorganizowani, www.kryminalistyka.fr.pl, 2014. http://www.kryminalistyka.fr.pl/praktyka_profilowanie_oboje.php